REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH/KURSACH1. Podstawą udziału w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, którego można uzyskać pisząc na adres e-mail: pcom.biuro@gmail.com po uprzednim zapoznaniu się akceptacji niniejszego Regulaminu

2. Przesłane zgłoszenie upoważnia Pomorskie Centrum Opiekunów Medycznych do wystawienia faktury bez podpisu Uczestnika

3. Pomorskie Centrum Opiekunó Medycznych zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu z powodu braku minimalnej liczby uczestników oraz z innych niezależnych przyczyn minimum na 3 dni przed planowanym terminem jego realizacji, o czym Uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail.

4. W przypadku odwołania lub zmiany terminu szkolenia/kursu z przyczyn wymienionych w pkt 3, każdej osobie zgłoszonej do udziału w nim przysługuje prawo do złożenia rezygnacji oraz na jej podstawie zwrotu 100% wpłaty w ciągu 14 dni od daty przyjęcia rezygnacji na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika.

5. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu z przyczyn leżących po stronie Uczestnika powinna być zgłoszona w formie pisemnej drogą e-mail minimum na 7 dni przed planowanym terminem szkolenia.

6. W przypadku spełnienia warunków rezygnacji określonych w pkt 5, uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu 100% ceny szkolenia płatnej przelewem w ciągu 14 dni od daty przyjęcia rezygnacji na rachunek bankowy wskazany przez uczestnika.

7. Brak informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu zgodnej z zasadami określonymi w pkt 5, jak również nieobecność uczestnika na szkoleniu nie zwalnia go z obowiązku zapłaty pełnej ceny szkolenia
Serdecznie Zapraszamy! 
Ważne: wypełnij pola oznaczone *